Aktualności

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

korpus wsparcia seniora 2024

Informujemy, że Centrum Usług Społecznych w Łukowie realizuje kolejną edycję Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej z terenu miasta Łuków, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada realizację Modułu I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych
w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.
Usługi te obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Udział w programie jest bezpłatny.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt telefoniczny  25 798 03 32 lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Łukowie w celu uzyskania bliższych informacji.

Wartość dofinansowania:

64 900,00 zł

Całkowita wartość zadania:

81 125,00 zł

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Centrum Usług Społecznych w Łukowie realizuje program w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, który został ustanowiony Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. r. (M. P. z 2023 r. poz. 881).

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej ,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 1.200,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł

 

Wartość dofinansowania:

67 000,00 zł

Całkowity koszt zadania:

123 000,00 zł

cus posilek w szkole domu 11032024

W ciąży nie piję alkoholu

PAMIĘTAJ!

  • chcesz zajść w ciążę – nie pij alkoholu!
  • jesteś w ciąży – zachowaj abstynencję!
  • karmisz dziecko piersią – zachowaj abstynencję!

Alkohol jest przyczyną neurorozwojowych zaburzeń u dzieci

W kontekście profilaktyki uszkodzeń wywołanych u płodu na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol często zadawane jest pytanie, czy każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla dziecka. Do chwili obecnej naukowcom nie udało się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy istnieje jakaś „bezpieczna dawka”? Dlatego ze względu na ryzyko wystąpienia uszkodzeń, zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, zalecają abstynencję w czasie ciąży. Jak pokazują wyniki badań, aktualnie spożywanie alkoholu przez kobiety w czasie ciąży jest główną przyczyną neurorozwojowych zaburzeń u dzieci. Wszystkim tym uszkodzeniom można by w 100% zapobiec, gdyby kobiety zachowały abstynencję od momentu poczęcia dziecka!

abstynencja

Łukowska Akademia Rozwoju

AR

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Łuków oraz FUNDACJĄ "REGIONALNE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną. Projekt jest w trakcie realizacji.

Projekt skierowany jest do 150 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w Łukowie.

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-15 lat oraz liceów ogólnokształcących w wieku 15-19 lat.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, z jednej z następujących grup:

1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (zg. z przepis. ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.);

2. posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną (wydane zg. z ustawą z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.);

3. Pochodzą z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci:

4. wychowują się w rodzinie niepełnej;

5. jedno z rodziców/opiekunów prawnych pobiera (w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczenie rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wobec którego, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

6. doznają doświadczenia migracji.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajecie pozalekcyjne:

– zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje przyrodniczo-matematyczne,

– zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje w zakresie porozumiewania się językiem obcym – angielskim,

– zajęcia pozalekcyjne z programowania w Scratch,

– zajęcia pozalekcyjne z druku 3D,

– warsztaty plastycznej,

– zajęcia pozalekcyjne taneczne,

– zajęcia pozalekcyjne z eksperymentów naukowych,

– zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej,

– zajęcia pozalekcyjne z tenisa ziemnego,

– zajęcia pozalekcyjne z Design Thinking.