Formy przyznawania pomocy

Z pomocy społecznej można otrzymać następujące świadczenia:

1. Pieniężne

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • specjalny zasiłek celowy

2. Niepieniężne

 • praca socjalna,bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.