Program „Pomoc Żywnościowa” na lata 2021-2027

znak ue

Informujemy, że w ramach Programu Pomoc Żywnościowa współfinansowanego przez Fundusz Europejski na Pomoc Żywnościową osoby najbardziej potrzebujące podstawowej pomocy żywnościowej mogą otrzymać paczki lub posiłki. Mają również możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie. Musi również zostać spełniona przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 wyżej wymienionej ustawy, tj.:

- ubóstwo;
- sieroctwo;
- bezdomność;
- bezrobocie;
- niepełnosprawność;
- długotrwała lub ciężka choroba;
- przemoc w rodzinie;
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacje kryzysowe;
- klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria mogą zgłaszać się do tutejszego Centrum po skierowanie.

Udzielenie pomocy planowane jest od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Więcej informacji do pobrania na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027